1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników 4 tablety marki Apple: iPady wraz z akcesoriami.
2. Każdy Czytelnik może korzystać z tabletu w godzinach otwarcia biblioteki w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że liczba chętnych do korzystania z tabletu jest większa niż liczba dostępnych tabletów. W takiej sytuacji jednorazowy czas korzystania z tabletu ograniczony jest do 1 godziny.
3. Tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
4. Czytelnik korzysta z tabletu na własne ryzyko i odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną.
5. Korzystając z tabletu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności czytelnik nie może zamieszczać w Internecie:
• obrazów przemocy,
• treści pornograficznych,
• treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
• treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
• wizerunku osoby bez jej zgody,
• danych osobowych innych osób,
• reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
• treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
6. Zabronione jest także wysyłanie spamu (mass mailing), próba obejścia zabezpieczeń technicznych, próba nielegalnego wejścia do systemów informatycznych osób trzecich, używanie fałszywego adresu IP, wysyłanie wirusów komputerów lub innego niebezpiecznego oprogramowania oraz wszelkie inne działania zagrażające bezpieczeństwu Internetu i jego użytkowników.
7. Tablety wyposażone są w aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji. Czytelnik może zaproponować Bibliotece zainstalowanie dodatkowych aplikacji. O instalacji bądź jej odmowie Biblioteka zdecyduje wedle własnego uznania.
8. Na zakończenie korzystania z tabletu Czytelnik zobowiązany jest usunąć z tabletu wszelkie dane osobowe, aplikacje bądź inne treści, które na nim umieści. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji z których korzystał, np. bankowości internetowej. Czytelnik usunie z przeglądarki internetowej historię wyszukiwania.
9. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się do postanowień pkt. 7 powyżej, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika. Jednak w żadnym wypadku Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu za pośrednictwem tabletu.

 

1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
3. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
4. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
5. Nie wolno instalować i korzystać programów pochodzących spoza Biblioteki.
6. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza.
7. Komputery nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych.
8. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.
9.  Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać posiłków i napojów.
10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym.
11. Użytkownik ma prawo do :
• zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach,
• korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych,
• kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim –  (koszt: 0,20 zł za 1 stronę A4 kopia czarno-biała)
12. Użytkownikowi zabrania się :
• instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
• zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
• samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu.
14. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w
Regulaminie.
15. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.

 

§ 1 Prawo korzystania

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
- okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
- wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie.
4. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Biblioteka. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Nie udostępnia się książek osobom nietrzeźwym.

§ 2. Wypożyczanie do domu

1. Wypożyczyć można jednocześnie 3 książek na okres 30 dni.
2. Przedłużenie terminu zwrotu może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmowy prolongaty, jeśli książka została zamówiona przez innego czytelnika.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli są one poszukiwane przez innego czytelnika.
4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania zależy od aktualnej wartości książki na rynku. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz.
3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, płaci karę.                                                                                                                                        
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek i dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego (czytelni)

1. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu.
2. Istnieje możliwość (w szczególnych przypadkach) wypożyczenia niektórych książek "na noc", o czym decyduje bibliotekarz.

§ 5. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

 

  POLUB NAS NA FACEBOOKU

LISTA ŻYCZEŃ

Okienko to jest dla Was!

Dzięki niemu możecie napisać do nas Wasze propozycje książek oraz wszytko to, co jest związane z naszą biblioteką !

trwa inicjalizacja, prosze czekac...GBP

Użytkowników : 5
Artykułów : 104
Zakładki : 56
Odsłon : 188061


prosze czekac... GBP
prosze czekac.. konkursy

© 2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni