STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOCHNI.
  
 I. Postanowienia ogólne.
§ 1

    1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę. Jej organizatorem jest Rada Gminy Lubochnia.
    2. Biblioteka wraz z Filią w Glinniku wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.
    3. Statut biblioteki ustala Rada Gminy.

§ 2

Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:
    1. Ustawa o Bibliotekach z dnia 27.06.1997r. (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.)
    2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 ze zm.).
    3. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03. 1990 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.).
    4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybie stwierdzenia tych kwalifikacji z dnia 29.03. 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 419 ze zm.).
    5. Ustawa o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
    6. Niniejszy Statut.

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest Dom Ludowy, a terenem działalności Gmina Lubochnia.

§ 4

    1. Nadzór administracyjny nad Biblioteką sprawuje Organizator.
    2. Nadzór merytoryczny pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Maz.

3. W przypadku jej braku właściwa Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

§ 5  


Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
    

    II. Cele i zadania Biblioteki.
§ 6

    1. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Lubochnia. Zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
    2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

§ 7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
    1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych i samokształceniowych.
    2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy.
    3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
    4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
    5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
    6. Udzielanie podstawowej pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy.
    7. Organizowanie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
    8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

§ 8

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.  

    III. Organy Biblioteki i jej organizacja.
§ 9

    1. Biblioteką kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.
    2. Przełożonym służbowym Kierownika jest Wójt.
    3. Wójt ustala zakres czynności Kierownika biblioteki.

§ 10

    1. Kierownik biblioteki jest Kierownikiem zakładu pracy w ramach kodeksu pracy.
    2. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami biblioteki, określa szczegółowy zakres czynności, jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy pracowników biblioteki.
    3. Wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

§ 11

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne jak również inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§ 12

Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz właściwej biblioteki pełniącej nadzór merytoryczny.

§ 13

Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje, w oparciu o odrębne obowiązujące przepisy.

    IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.
§ 14

    1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika z zachowaniem dotacji organizatora.
 

    2. Biblioteka jest jednostką samobilansującą.

§ 15

    1. ?ródłem finansowania biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy.
    2. Biblioteka może uzyskiwać dochody z innych źródeł.
    3. Dochody określone w ust. 2 przeznacza się na cele statutowe biblioteki.

§ 16

Kierownik biblioteki zarządza powierzonym mu majątkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    V. Postanowienia końcowe.
§ 17

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

 

  POLUB NAS NA FACEBOOKU

LISTA ŻYCZEŃ

Okienko to jest dla Was!

Dzięki niemu możecie napisać do nas Wasze propozycje książek oraz wszytko to, co jest związane z naszą biblioteką !

trwa inicjalizacja, prosze czekac...GBP

Użytkowników : 5
Artykułów : 104
Zakładki : 56
Odsłon : 186538


prosze czekac... GBP
prosze czekac.. konkursy

© 2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni