1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne.
2. Czytelnia Internetowa jest czynna w godzinach pracy Biblioteki.
3. Osoby korzystające z komputerów wpisują się do rejestru odwiedzin.
4. Indywidualna sesja może trwać 1 godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.
5. Nie wolno instalować i korzystać programów pochodzących spoza Biblioteki.
6. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u bibliotekarza.
7. Komputery nie mogą być wykorzystywane w celach zarobkowych.
8. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę.
9.  Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać posiłków i napojów.
10. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym.
11. Użytkownik ma prawo do :
• zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach,
• korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece oraz bibliotecznych baz danych,
• kopiowania części danych w formie wydruku, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim –  (koszt: 0,20 zł za 1 stronę A4 kopia czarno-biała)
12. Użytkownikowi zabrania się :
• instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,
• zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach
• samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych
13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe z jego winy uszkodzenia sprzętu.
14. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione w
Regulaminie.
15. Osoby nie stosujące się do regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z czytelni internetowej.