Autorkami projektu są- Wioletta Bołoz i Małgorzata Tyce

Cele projektu:
1) Budowanie więzi ze swoim regionem, poprzez poznanie i kultywowanie lokalnych tradycji i kultury ludowej, przy wykorzystaniu technik multimedialnych.
2) Aktywizacja kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym i umożliwienie im zdobycia nowych umiejętności.
3) Utworzenie ośrodka aktywności lokalnej na terenie gminy  w miejscowości Lubochnia Dworska, gdzie będzie realizowany kurs komputerowy, kurs kroju i szycia strojów ludowych oraz haftu regionalnego a także warsztaty regionalne.
W trakcie realizacji projektu w budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej powstanie ośrodek aktywności lokalnej, gdzie odbywać się będą warsztaty i kursy:
-  kurs komputerowy dla nieaktywnych zawodowo kobiet,
- kurs kroju i szycia strojów ludowych oraz haftu regionalnego dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności oraz chcących zachować nasz rodzimy folklor,
-  warsztaty regionalne dla dzieci i młodzieży.

   Na kursie komputerowym pod kierunkiem instruktora panie zapoznają się z obsługą komputera, Internetu, aparatu cyfrowego. Nauczą się robić zaproszenia, zamieszczać oferty na stronach internetowych. Grupa ta korzystając z zasobów Internetu zdobędzie wiadomości na temat naszych strojów regionalnych i tradycji ludowych, przekaże je grupie szyjącej ubiory oraz uczestnikom warsztatów regionalnych.
   Podczas kursu  kroju i  szycia strojów ludowych oraz haftu regionalnego panie korzystając z informacji zdobytych w Internecie oraz po konsultacjach z etnografem uszyją stroje ludowe regionu rawsko-opoczyńskiego dla 4 par tancerzy, które zostaną przekazane Młodzieżowemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Lubochnianie”. 
Uczestnicy warsztatów regionalnych pod kierunkiem instruktora we współpracy z akompaniatorem nauczą się śpiewać piosenki ludowe, recytować wiersze poetów ludowych, poznają  dawne  obrzędy związane z porami roku  oraz świętami kościelnymi, przygotują scenkę obrzędową, zbiorą teksty dawnych piosenek i korzystając z pomocy uczestniczek kursu komputerowego stworzą „?piewnik lubocheński”. Będzie on wykorzystywany podczas spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, na próbach zespołu ludowego oraz  na lekcjach muzyki.
Wszyscy uczestnicy warsztatów i kursów z pomocą pań z Kół Gospodyń Wiejskich przygotują uroczyste spotkanie kończące projekt, na którym zaprezentują zaproszonym gościom efekty swojej pracy. Przedstawiona zostanie scenka obrzędowa, zaprezentowane zostaną uszyte stroje. Gospodarze i goście korzystając ze śpiewnika śpiewać będą piosenki ludowe naszego regionu.
Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania będą utrwalane przy wykorzystaniu aparatu cyfrowego, a następnie prezentowane na  stronie internetowej.
W pakiecie startowym biblioteka otrzyma 5 używanych sprawnych komputerów, laptop oraz cyfrowy aparat fotograficzny.