Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą Biblioteki jest Dom Ludowy mieszczący się na ulicy Bogusławskiego 2, a siedzibą działalności Gmina Lubochnia. Biblioteka wraz z Filią w Glinniku wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

Cele i zadania Biblioteki:

1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną Gminy Lubochnia. Zapewnia ona mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie na terenie gminy.
2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych i samokształceniowych.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Udzielanie podstawowej pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy.
6. Organizowanie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz właściwej biblioteki pełniącej nadzór merytoryczny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą Biblioteki jest Dom Ludowy mieszczący się na ulicy Bogusławskiego 2, a siedzibą działalności Gmina Lubochnia. Biblioteka wraz z Filią w Glinniku wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

Cele i zadania Biblioteki:

1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną Gminy Lubochnia. Zapewnia ona mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie na terenie gminy.
2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych i samokształceniowych.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Udzielanie podstawowej pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy.
6. Organizowanie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz właściwej biblioteki pełniącej nadzór merytoryczny.