STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LUBOCHNI.
  
 I. Postanowienia ogólne.
§ 1

    1. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę. Jej organizatorem jest Rada Gminy Lubochnia.
    2. Biblioteka wraz z Filią w Glinniku wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.
    3. Statut biblioteki ustala Rada Gminy.

§ 2

Podstawą prawną funkcjonowania Biblioteki jest:
    1. Ustawa o Bibliotekach z dnia 27.06.1997r. (Dz. U. Nr 85 poz. 539 ze zm.)
    2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 ze zm.).
    3. Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8.03. 1990 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.).
    4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybie stwierdzenia tych kwalifikacji z dnia 29.03. 1999 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 41 poz. 419 ze zm.).
    5. Ustawa o finansach publicznych z dnia 26.11.1998 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.)
    6. Niniejszy Statut.

§ 3

Siedzibą Biblioteki jest Dom Ludowy, a terenem działalności Gmina Lubochnia.

§ 4

    1. Nadzór administracyjny nad Biblioteką sprawuje Organizator.
    2. Nadzór merytoryczny pełni Powiatowa Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Maz.

3. W przypadku jej braku właściwa Wojewódzka Biblioteka Publiczna.

§ 5  


Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
    

    II. Cele i zadania Biblioteki.
§ 6

    1. Biblioteka jest główną publiczną biblioteką Gminy Lubochnia. Zapewnia mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy.
    2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

§ 7

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
    1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych i samokształceniowych.
    2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej. Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy.
    3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
    4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
    5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych, katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych.
    6. Udzielanie podstawowej pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy.
    7. Organizowanie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
    8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej.

§ 8

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy.  

    III. Organy Biblioteki i jej organizacja.
§ 9

    1. Biblioteką kieruje Kierownik zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy.
    2. Przełożonym służbowym Kierownika jest Wójt.
    3. Wójt ustala zakres czynności Kierownika biblioteki.

§ 10

    1. Kierownik biblioteki jest Kierownikiem zakładu pracy w ramach kodeksu pracy.
    2. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowę o pracę z pracownikami biblioteki, określa szczegółowy zakres czynności, jest zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające ze stosunku pracy pracowników biblioteki.
    3. Wymagane kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.

§ 11

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne jak również inne komórki organizacyjne służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

§ 12

Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz właściwej biblioteki pełniącej nadzór merytoryczny.

§ 13

Przy bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół i miłośników, stowarzyszenia i fundacje, w oparciu o odrębne obowiązujące przepisy.

    IV. Gospodarka finansowa Biblioteki.
§ 14

    1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o plan finansowy zatwierdzony przez Kierownika z zachowaniem dotacji organizatora.
 

    2. Biblioteka jest jednostką samobilansującą.

§ 15

    1. ?ródłem finansowania biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy.
    2. Biblioteka może uzyskiwać dochody z innych źródeł.
    3. Dochody określone w ust. 2 przeznacza się na cele statutowe biblioteki.

§ 16

Kierownik biblioteki zarządza powierzonym mu majątkiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    V. Postanowienia końcowe.
§ 17

Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.